Köp test Kund demo
KUND DEMO

Ta det säkra före det osäkra!

Ett kunskapstest kan bekräfta CV och den bild rekryteraren har fått av en konsult eller kandidat. Men testet kan också visa om personen har överskattat sin förmåga. Vi tillhandahåller marknadens mest anpassade online-verktyg för att analysera personers kunskapsnivåer inom bl.a. redovisning och Excel. Ett mycket uppskattat komplement till ex. traditionella tester och intervjuer. Men också ett bra underlag inför referenssamtal. Våra test är baserade på mångårig erfarenhet i roller som ekonomichef, redovisningschef, redovisningsekonom, ekonomiassistent, financial och business controller. Kunskapstesterna är därför framtagna med utgångspunkt i de arbetsuppgifter och dagliga utmaningar som yrkeskåren ställs inför.

Så här går det till

  • Registrera dig som företag och användare genom att köpa ett av våra testpaket (koder till valt antal test)
  • Genom inloggning administrerar du sedan online vilket test kandidaten ska utföra
  • En länk till valt test mailas automatiskt ut till kandidaten
  • Kandidaten genomför testet online på distans alternativt hos er under rimlig tidspress
  • Direkt efter genomfört test genereras en resultatrapport till dig som beställare samt kopia till andra personer i organisationen (om detta har förvalts)
  • Du väljer om rapporten även ska distribueras till kandidaten
  • I admin-läge kan du sedan överblicka avslutade test, vilka som är pågående samt se företagets saldo av kvarvarande köpta test

Vi erbjuder direktbetalning, kort och faktura.

Verifiera att konsulten eller kandidaten har adekvat kompetens – köp ett kunskapstest av EPROVED idag!


Testmetod

Våra test är baserade på flervalsalternativ där antalet korrekta svarsalternativ varierar. Varje fråga har fyra svarsalternativ.

Testen är indelade i fyra frågeområden och frågorna i tre svårighetsnivåer; lätt, medel och svår.

Frågorna inom respektive område och svårighetsnivå slumpas fram ur en frågebank vilket innebär att varje test får en unik uppsättning av frågor. Dessutom slumpas svarsalternativens ordningsföljd så att varje frågas korrekta svar aldrig har samma position.

Totalt genereras 24 frågor som ska besvaras inom 35 minuter. Under testet kan kandidaten inte hoppa bland frågorna samt har till sin hjälp en tidräknare och indikator över progressen. När maxtiden är uppnådd stängs testet per automatik.

Testfrågor och svarsalternativ kan utgöras av text, bilder eller en kombination av text och bilder.


Resultatrapport

Direkt efter avslutat test levererar vi en rapport över totalresultat och vilken av kunskapsnivåerna Nybörjare, Baskunskaper, Kompetent eller Skicklig som kandidaten har uppnått. Beställaren av testet får ett automatgenererat e-postmeddelande med rapporten bifogad som PDF.

En jämförelse av kandidatens resultat och uppnådda poäng görs mot en normgrupp bestående av ekonomer verksamma i Sverige för att även få en uppfattning om hur resultatet står sig i ett relativt perspektiv.

Andelen korrekta svar återges uppdelat på svårighetsnivå och frågeområde. Därutöver presenteras en detaljerad sammanställning av de frågetyper som ställts, om kandidaten har svarat rätt eller fel, ianspråktagen tid för respektive fråga och dess svårighetsnivå.

Exempel rapport (pdf)