Köp test Kund demo
KUND DEMO

Våra test

Online med svar direkt!

Våra test är framtagna med rekryteraren i fokus. Det innebär att det ska vara enkelt att maila ut ett test och snabbt kunna verifiera kandidatens kunskaper. En resultatrapport genereras direkt efter avslutat test - lätt att tolka och rapporten visar i detalj kandidatens resultat samt hur detta står sig mot andra kandidater. Ett test tar ca 30 minuter att genomföra.

Excel 1 (Funktioner, Format, Datahantering, Metoder)

Ett komplett Excel-test på svenska. Funktioner anges på engelska i parentes i varje fråga för de kandidater som normalt arbetar i en engelsk version. Testet tar ca 30 minuter att genomföra. 

Funktioner

Test av absoluta och relativa referenser vid kopiering av celler, innebörd av cirkelreferenser, konsekvenser på formler vid borttagning av rader eller kolumner samt användandet av funktioner som SUMMA, MEDEL, MIN, MAX och diverse logiska funktioner – ex. LETARAD, OM, OCH, ELLER, SUMMA.OM, ANTAL.OM, SUMMA.OMF m.fl. Även text-, data- och datumrelaterade funktioner testas, däribland VÄNSTER, HÖGER, SAMMANFOGA, EXTEXT, ERSÄTT samt INDEX, PASSA, DHÄMTA och NETTOARBETSDAGAR.

Format

Kandidatens kunskaper avseende såväl enklare formatering som att ändra teckenfärg, justera kolumnbredd, ändra decimaler, textjustering i celler, radbrytning, kopiera format m.m. till mera avancerad formatering – ex. klistra in special, autoformat, villkorsstyrd formatering, skydda blad, låsta celler, ClipArt, SmartArt m.fl.

Datahantering

Kunskaper avseende såväl enklare datahantering som att skapa diagram och tabeller, olika diagramtyper, filtrera och sortera tabeller till mera avancerad datahantering – ex. skapa och hantera pivottabeller, dataverifiering, gruppera rader och kolumner, externa data med länkar till andra arbetsblad och arbetsböcker, avancerat filter, målsökaren m.m.

Metoder

Avser bl.a. hantering av programvaran som att öppna och spara arbetsböcker inkl. äldre versioner, utskrifter och utskriftsområden, sidlayout, låsa och ordna fönsterrutor, skydda arbetsblad och arbetsbok, externa datakällor, importera data, formulärkontroller, makron m.m.

Exempel fråga

Excel 2 (Funktioner, Datahantering)

Ett specialtest på svenska helt inriktat på funktioner och datahantering. Detta test är lämpligt om kandidaten ska arbeta med större datamängder. Funktioner anges på engelska i parentes i varje fråga för de kandidater som normalt arbetar i en engelsk version. Testet tar ca 30 minuter att genomföra.

Referenser & Textfunktioner

Absoluta och relativa referenser vid kopiering av celler, innebörd av cirkelreferenser, konsekvenser på formler vid borttagning av rader eller kolumner m.m. samt användandet av textfunktioner som VÄNSTER, HÖGER, STÄDA, RENSA, SAMMANFOGA, ersätta text som del av en textsträng med EXTEXT och ERSÄTT, konvertera text till tal med TEXTNUM samt olika datumfunktioner som MÅNAD, SLUTMÅNAD, NETTOARBETSDAGAR m.m.

Datafunktioner & Logiska funktioner

Användandet av olika datafunktioner som SUMMA, ANTAL, MEDEL, LETARAD, LETAKOLUMN, DHÄMTA, INDEX, PASSA och diverse logiska funktioner – ex. OM, OCH, ELLER, summering med ett kriterium genom SUMMA.OM, ANTAL.OM samt summering med flera kriterier genom SUMMA.OMF, ANTAL.OMF m.m.

Tabeller & Diagram

Kunskaper avseende sammanställning av data som att skapa diagram och tabeller, pivottabeller, hantera olika diagramtyper, tolka diagram, filtrera och sortera tabeller, filtrera i flera nivåer, variera pivottabeller, kännedom om PowerPivot, baskommandon mot SQL-databaser m.m.

Strukturera data

Kunskaper avseende hanterandet och strukturerandet av data i kalkylblad, ex. markera celler och kopiera eller flytta data, infoga anteckningar, söka och ersätta text i celler, konvertera text till kolumner, ta bort dubletter, gruppera rader och kolumner, länkar till andra kalkylblad och arbetsböcker, "Klistra in special", transponera data, avancerat filter, dataverifiering m.m.

Exempel fråga

Kvalificerad redovisning

Ett komplett redovisningstest på svenska. Testet särskiljer kvalificerade redovisningsekonomer från supporterande profiler som vanligen behärskar löpande redovisning. Testet är därför lämpligt för de profiler som utöver löpande redovisning även ska behärska bokslut, anläggningstillgångar och mera avancerade frågeställningar inom redovisningen (bl.a. teori). Ett test tar ca 30 minuter att genomföra. 

Bokföring

Test av såväl enklare bokföring som vanligt förekommande kund- och leverantörsfakturor, representation och kvitton, korrigering av en bokförd transaktion, kreditfakturor m.m. till mera avancerad bokföring – ex. löner, upplupna semesterlöner, fakturor i utländsk valuta, skatteintäkter m.m.

Bokslut

Kandidatens kunskaper avseende kontoavstämningar, periodisering, olika interimskonton och begreppspar i redovisningen samt färdigheter i avslut av momskonton, periodisering av fakturor, bokföring av debiterade skatter, varulager, beräkning av skattemässigt resultat, bokföring av befarade och konstaterade kundförluster m.m.

Anläggningstillgångar

Kandidatens kunskaper avseende olika typer av anläggningstillgångar, anläggningsregister, avskrivningar och nedskrivningar, skattemässiga avskrivningar, huvud- och kompletteringsregeln, förbrukningsinventarier, goodwill, nedskrivningsprövning enligt IFRS, beräkna reavinst m.m.

Teori

Avser bl.a. förståelse av innebörd och syfte med verifikationer, månadsavstämningar, periodisering, upplupna och förutbetalda poster, definitioner av intäkter och kostnader, koncernredovisning och eliminering av interna transaktioner, successiv vinstavräkning, innebörd av diverse redovisningsprinciper, kassaflöde enligt indirekt metod, IFRS vs. K3 avseende finansiella instrument och nyttjandeperiod för immateriella tillgångar m.m.

Exempel fråga

Löpande redovisning

Ett redovisningstest på svenska som är inriktat på det löpande arbetet, ex. bokföring, reskontror och utläggshantering, samt bokslut. Testet är lämpligt för supporterande redovisningsprofiler som vanligen endast är behjälpliga i bokslutet med ex. avstämningar av konton. Ett test tar ca 30 minuter att genomföra. 

Kund- & Leverantörsreskontra

Kandidatens kunskaper avseende såväl enklare hantering som innebörd och syfte med reskontror, fakturor, ingående och utgående moms, konton, manuell avstämning, betalningar, bankgiro, bokföringsdatum m.m. till mera avancerad hantering – ex. avvikande belopp, kreditfakturor, periodisering av kund- och leverantörsfakturor, felaktiga fakturor, utlandsbetalningar m.m.

Utläggshantering

Kandidatens kunskaper avseende kvittohantering, representation, regler för arkivering, olika momssatser, bokföra representation avseende måltider och alkoholhaltiga drycker, reseräkningar, skattefria traktamenten, utländska fakturor, omvänd skattskyldighet m.m.

Bokföring

Test av såväl enklare bokföring som vanligt förekommande kund- och leverantörsfakturor, representation och kvitton, korrigering av en bokförd transaktion, kreditfakturor m.m. till mera avancerad bokföring – ex. löner, upplupna semesterlöner, fakturor i utländsk valuta, skatteintäkter m.m.

Bokslut

Kandidatens kunskaper avseende kontoavstämningar, periodisering, olika interimskonton och begreppspar i redovisningen samt färdigheter i avslut av momskonton, periodisering av fakturor, bokföring av debiterade skatter, varulager, beräkning av skattemässigt resultat, bokföring av befarade och konstaterade kundförluster m.m.

Exempel fråga

Ekonomiassistent

Ett komplett test på svenska för ekonomiassistenter. Ett test tar ca 30 minuter att genomföra.

Kund- & Leverantörsreskontra

Kandidatens kunskaper avseende såväl enklare hantering som innebörd och syfte med reskontror, fakturor, ingående och utgående moms, konton, manuell avstämning, betalningar, bankgiro, bokföringsdatum m.m. till mera avancerad hantering – ex. avvikande belopp, kreditfakturor, periodisering av kund- och leverantörsfakturor, felaktiga fakturor, utlandsbetalningar m.m.

Utläggshantering

Kandidatens kunskaper avseende kvittohantering, representation, regler för arkivering, olika momssatser, bokföra representation avseende måltider och alkoholhaltiga drycker, reseräkningar, skattefria traktamenten, utländska fakturor, omvänd skattskyldighet m.m.

Bokföring

Test av såväl enklare bokföring som vanligt förekommande kund- och leverantörsfakturor, representation och kvitton, korrigering av en bokförd transaktion, kreditfakturor m.m. till mera avancerad bokföring – ex. löner, upplupna semesterlöner, fakturor i utländsk valuta, skatteintäkter m.m.

Processer & Rutiner

Avser bl.a. förståelse av innebörd och syfte med attest, process för ankomstregistrering av fakturor, nödvändig information i verifikat, regler kring attest, fakturaregistrering och dualitetsprincipen, identifiering och hantering av bluffakturor, delegerad attesträtt och närmast överordnad, regler vid godkännande av betalningar m.m.

Exempel fråga

Löneadministratör

Ett komplett test på svenska för löneadministratörer. Ett test tar ca 30 minuter att genomföra.

Arbetsrätt

Kandidatens kunskaper hänförliga till olika lagar - ex. Semesterlagen och Lagen om anställningsskydd (LAS) - olika anställningsformer, innebörd av kollektivavtal, regler kring övertid, tjänstepension, förmåns- och premiebestämda pensionsplaner m.m.

Ledigheter & Frånvaro

Avser såväl enklare som mera avancerade kunskaper avseende ersättning och löneavdrag vid ledighet och frånvaro, ex. semesterlön, semesterersättning, semesterår vs. intjänandeår, betalda och obetalda semesterdagar, föräldraledighet, karens, Försäkringskassans regler vid VAB, m.m.

Ersättningar & Skatter

Kandidatens kunskaper avseende olika ersättningar, ex. skattefria förmåner, milersättning, skattefria traktamenten, privata utlägg och reseräkningar, samt skatter som preliminär A-skatt, skattetabeller, arbetsgivaravgifter, särskild löneskatt på pension m.m.

Löneberäkning & Kontering

Beräkningar av brutto- och nettolön vid olika förutsättningar, ex. vid semester, sjukfrånvaro, VAB, föräldraledighet, samt lagar och kollektivavtal som grund för beräkningar per dag och timme vid lönetillägg och löneavdrag, hantering av intjänad semester och betald förskottssemester samt kontering av lön, A-skatt, semesteravsättning och arbetsgivaravgifter m.m.

Exempel fråga

Financial Control

Ett komplett Financial Controller-test på svenska. Testet särskiljer analysprofiler från redovisningsprofiler. Ett test tar ca 30 minuter att genomföra.

Resultat- & Balansräkning

Kandidatens kunskaper avseende såväl enklare aspekter som olika uppställningsformer, tillgångsslag, kortfristiga och långfristiga skulder, eget kapital, resultatmått i rörelsen m.m. till mera avancerade delar – ex. fond- och nyemissioner, fritt kassaflöde, avsättningar, aktiverade underskottsavdrag, totalresultat, leasing, konsolideringsprinciper vid koncernredovisning m.m.

Finansiell Analys

Färdigheter avseende vedertagna finansiella nyckeltal som soliditet, skuldsättningsgrad och räntetäckningsgrad, förståelse och beräkning av lönsamhet, kredittider via kundfordringar och leverantörsskulder, kapitalbindning och finansiell leasings påverkan på räntabilitet och kassaflöde m.m. Även mer invecklad analys som kunskap om hävstångs- och Dupont-sambandens olika komponenter, justerat eget kapital, rörelsekapitalets påverkan på kassaflödet m.m.

Bokslut

Kandidatens kunskaper avseende kontoavstämningar, periodisering, olika interimskonton och begreppspar i redovisningen samt färdigheter i avslut av momskonton, periodisering av fakturor, bokföring av debiterade skatter, varulager, beräkning av skattemässigt resultat, bokföring av befarade och konstaterade kundförluster m.m.

Redovisningsteori

Avser bl.a. förståelse av innebörd och syfte med verifikationer, månadsavstämningar, periodisering, upplupna och förutbetalda poster, definitioner av intäkter och kostnader, koncernredovisning och eliminering av interna transaktioner, successiv vinstavräkning, innebörd av diverse redovisningsprinciper, kassaflöde enligt indirekt metod, IFRS vs. K3 avseende finansiella instrument och nyttjandeperiod för immateriella tillgångar m.m.

Exempel fråga

Business Control

Ett komplett Business Controller-test på svenska. Testet särskiljer analysprofiler och profiler som har vana att arbeta med större datamängder. Ett test tar ca 40 minuter att genomföra.

Verksamhetsuppföljning

Kandidatens kunskaper avseende såväl enklare aspekter som att tolka och förstå diagram, bedöma lönsamhet, innebörd av korrelation, utfall mot budget, prognos och föregående år, förklara avvikelser, bedöma nyckeltal i verksamheten m.m. till mera avancerade delar – ex. analys av underliggande omsättning, härleda omsättning via marginal och tillväxt, härleda varuinköp, beräkna antal medarbetare i ett jämviktsläge m.m.

Ekonomistyrning

Färdigheter avseende olika resultatmått i rörelsen, styrmått (KPI), vedertagna nyckeltal, budget, prognos, rörelserisk, kapitalbindning, kredittider m.m.

Investeringsanalys

Kandidatens kunskaper avseende investeringskalkyler – ex. ingående parametrar, Present Value och break-even – samt bedöma olika investeringsalternativ ur ett lönsamhetsperspektiv, produktkalkylering, täckningsbidrag, prisjusteringar med känslighetsanalys, vinster i värdekedjan m.m.

Funktioner i Excel

Användandet av olika datafunktioner som SUMMA, ANTAL, MEDEL, LETARAD, LETAKOLUMN, DHÄMTA, INDEX, PASSA och diverse logiska funktioner – ex. OM, OCH, ELLER, summering med ett kriterium genom SUMMA.OM, ANTAL.OM samt summering med flera kriterier genom SUMMA.OMF, ANTAL.OMF m.m.

Exempel fråga

Qualified Accountant (ENG)

Ett komplett test på engelska avseende redovisning. Detta är vårt svenska test översatt till engelska avseende text i frågor och svarsalternativ. Text i bilder, konteringsrutor m.m. är dock på svenska. Testet är framtaget för specifika ändamål och syftar till att underlätta läsförståelsen för utrikesfödda som hellre talar och skriver på engelska. Ett test tar ca 30 minuter att genomföra.

Bokföring

Test av såväl enklare bokföring som vanligt förekommande kund- och leverantörsfakturor, representation och kvitton, korrigering av en bokförd transaktion, kreditfakturor m.m. till mera avancerad bokföring – ex. löner, upplupna semesterlöner, fakturor i utländsk valuta, skatteintäkter m.m.

Bokslut

Kandidatens kunskaper avseende kontoavstämningar, periodisering, olika interimskonton och begreppspar i redovisningen samt färdigheter i avslut av momskonton, periodisering av fakturor, bokföring av debiterade skatter, varulager, beräkning av skattemässigt resultat, bokföring av befarade och konstaterade kundförluster m.m.

Anläggningstillgångar

Kandidatens kunskaper avseende olika typer av anläggningstillgångar, anläggningsregister, avskrivningar och nedskrivningar, skattemässiga avskrivningar, huvud- och kompletteringsregeln, förbrukningsinventarier, goodwill, nedskrivningsprövning enligt IFRS, beräkna reavinst m.m.

Teori

Avser bl.a. förståelse av innebörd och syfte med verifikationer, månadsavstämningar, periodisering, upplupna och förutbetalda poster, definitioner av intäkter och kostnader, koncernredovisning och eliminering av interna transaktioner, successiv vinstavräkning, innebörd av diverse redovisningsprinciper, kassaflöde enligt indirekt metod, IFRS vs. K3 avseende finansiella instrument och nyttjandeperiod för immateriella tillgångar m.m.

Exempel fråga

Accounting Assistant (ENG)

Ett komplett test på engelska för ekonomiassistenter. Detta är vårt svenska test översatt till engelska avseende text i frågor och svarsalternativ. Text i bilder, konteringsrutor m.m. är dock på svenska. Testet är framtaget för specifika ändamål och syftar till att underlätta läsförståelsen för utrikesfödda som hellre talar och skriver på engelska. Ett test tar ca 30 minuter att genomföra.

Kund- & Leverantörsreskontra

Kandidatens kunskaper avseende såväl enklare hantering som innebörd och syfte med reskontror, fakturor, ingående och utgående moms, konton, manuell avstämning, betalningar, bankgiro, bokföringsdatum m.m. till mera avancerad hantering – ex. avvikande belopp, kreditfakturor, periodisering av kund- och leverantörsfakturor, felaktiga fakturor, utlandsbetalningar m.m.

Utläggshantering

Kandidatens kunskaper avseende kvittohantering, representation, regler för arkivering, olika momssatser, bokföra representation avseende måltider och alkoholhaltiga drycker, reseräkningar, skattefria traktamenten, utländska fakturor, omvänd skattskyldighet m.m.

Bokföring

Test av såväl enklare bokföring som vanligt förekommande kund- och leverantörsfakturor, representation och kvitton, korrigering av en bokförd transaktion, kreditfakturor m.m. till mera avancerad bokföring – ex. löner, upplupna semesterlöner, fakturor i utländsk valuta, skatteintäkter m.m.

Processer & Rutiner

Avser bl.a. förståelse av innebörd och syfte med attest, process för ankomstregistrering av fakturor, nödvändig information i verifikat, regler kring attest, fakturaregistrering och dualitetsprincipen, identifiering och hantering av bluffakturor, delegerad attesträtt och närmast överordnad, regler vid godkännande av betalningar m.m.

Exempel fråga

Payroll Administrator (ENG)

Ett komplett test på engelska avseende löneadministration. Detta är vårt svenska test översatt till engelska avseende text i frågor och svarsalternativ. Text i bilder, konteringsrutor m.m. är dock på svenska. Testet är framtaget för specifika ändamål och syftar till att underlätta läsförståelsen för utrikesfödda som hellre talar och skriver på engelska. Ett test tar ca 30 minuter att genomföra.

Arbetsrätt

Kandidatens kunskaper hänförliga till olika lagar - ex. Semesterlagen och Lagen om anställningsskydd (LAS) - olika anställningsformer, innebörd av kollektivavtal, regler kring övertid, tjänstepension, förmåns- och premiebestämda pensionsplaner m.m.

Ledigheter & Frånvaro

Avser såväl enklare som mera avancerade kunskaper avseende ersättning och löneavdrag vid ledighet och frånvaro, ex. semesterlön, semesterersättning, semesterår vs. intjänandeår, betalda och obetalda semesterdagar, föräldraledighet, karens, Försäkringskassans regler vid VAB, m.m.

Ersättningar & Skatter

Kandidatens kunskaper avseende olika ersättningar, ex. skattefria förmåner, milersättning, skattefria traktamenten, privata utlägg och reseräkningar, samt skatter som preliminär A-skatt, skattetabeller, arbetsgivaravgifter, särskild löneskatt på pension m.m.

Löneberäkning & Kontering

Beräkningar av brutto- och nettolön vid olika förutsättningar, ex. vid semester, sjukfrånvaro, VAB, föräldraledighet, samt lagar och kollektivavtal som grund för beräkningar per dag och timme vid lönetillägg och löneavdrag, hantering av intjänad semester och betald förskottssemester samt kontering av lön, A-skatt, semesteravsättning och arbetsgivaravgifter m.m.

Exempel fråga

Financial Control (ENG)

Ett komplett test på engelska avseende Financial Control. Detta är vårt svenska test översatt till engelska avseende text i frågor och svarsalternativ. Text i bilder, konteringsrutor m.m. är dock på svenska. Testet är framtaget för specifika ändamål och syftar till att underlätta läsförståelsen för utrikesfödda som hellre talar och skriver på engelska. Ett test tar ca 30 minuter att genomföra.

Resultat- & Balansräkning

Kandidatens kunskaper avseende såväl enklare aspekter som olika uppställningsformer, tillgångsslag, kortfristiga och långfristiga skulder, eget kapital, resultatmått i rörelsen m.m. till mera avancerade delar – ex. fond- och nyemissioner, fritt kassaflöde, avsättningar, aktiverade underskottsavdrag, totalresultat, leasing, konsolideringsprinciper vid koncernredovisning m.m.

Finansiell Analys

Färdigheter avseende vedertagna finansiella nyckeltal som soliditet, skuldsättningsgrad och räntetäckningsgrad, förståelse och beräkning av lönsamhet, kredittider via kundfordringar och leverantörsskulder, kapitalbindning och finansiell leasings påverkan på räntabilitet och kassaflöde m.m. Även mer invecklad analys som kunskap om hävstångs- och Dupont-sambandens olika komponenter, justerat eget kapital, rörelsekapitalets påverkan på kassaflödet m.m.

Bokslut

Kandidatens kunskaper avseende kontoavstämningar, periodisering, olika interimskonton och begreppspar i redovisningen samt färdigheter i avslut av momskonton, periodisering av fakturor, bokföring av debiterade skatter, varulager, beräkning av skattemässigt resultat, bokföring av befarade och konstaterade kundförluster m.m.

Redovisningsteori

Avser bl.a. förståelse av innebörd och syfte med verifikationer, månadsavstämningar, periodisering, upplupna och förutbetalda poster, definitioner av intäkter och kostnader, koncernredovisning och eliminering av interna transaktioner, successiv vinstavräkning, innebörd av diverse redovisningsprinciper, kassaflöde enligt indirekt metod, IFRS vs. K3 avseende finansiella instrument och nyttjandeperiod för immateriella tillgångar m.m.

Exempel fråga

Köp ett kunskapstest idag!

Om du ska anlita konsult, rekrytera eller fortbilda dina anställda – välj det säkra före det osäkra och ta reda på vad de faktiskt kan. Våra kunskapstest ger er fakta och minskar risken för att ta fel beslut. Vi tillhandahåller olika test för Redovisningsekonomer, Ekonomiassistenter, Löneadministratörer, Financial Controllers samt två Excel-test. Vid intresse av abonnemang med fast pris per månad, vänligen kontakta oss avseende ert behov och prisuppgift.
1 test 1495 kr/test

Du köper en kod som kan användas till valfritt kunskapstest

3 test 1395 kr/test

Du köper 3 koder som kan användas till valfria kunskapstest

5 test 1295 kr/test

Du köper 5 koder som kan användas till valfria kunskapstest

10 test 995 kr/test

Du köper 10 koder som kan användas till valfria kunskapstest