Köp test Kund demo
KUND DEMO

Test Financial Control

Ibland kan det vara svårt att avgöra om kandidaten istället är bäst lämpad för en roll som redovisningsekonom. Som financial controller fordras kunskaper inom uppföljning och analys med fokus på resultat- och balansräkning samt kassaflöden och kapitalbindning. För att axla detta behövs även goda redovisningskunskaper i syfte att förstå flödet och underliggande siffror.

Vårt test för financial controllers testar både enklare och avancerade kunskaper inom områdena Resultat- & Balansräkning, Finansiell Analys, Bokslut samt Redovisningsteori. Exempel är:

 • Resultat- och Balansräkning, uppställningsform och innebörd
 • Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder
 • Eget kapital, fond- och nyemissioner
 • Bokslutsdispositioner
 • Olika resultatmått i rörelsen
 • Totalresultat (Comprehensive Income)
 • Kassaflödesanalys, indirekt metod
 • Fritt kassaflöde (Free Cash Flow)
 • Nedskrivningsprövning av goodwill
 • Operationell & Finansiell leasing
 • Lönsamhet (räntabilitet)
 • Finansiella nyckeltal (soliditet, räntetäckningsgrad, räntabilitet m.fl.)
 • Fordringar och skulder, kredittider
 • Kapitalbindning
 • Periodisering, interimsposter
 • Varulager
 • Skattemässigt resultat
 • Koncernredovisning, konsolideringsprinciper
 • Eliminering av koncerninterna transaktioner

Har kandidaten verktygslådan som krävs i rollen som financial controller hos er?

Exempel fråga (bild)