Köp test Kund demo
KUND DEMO

Test Redovisningsekonom

Är kandidaten bokslutssjälvständig? Ett test i redovisning hjälper er att lägga pusslet av CV, det som framkommit under intervju och referenstagning.

Vi testar såväl enklare som avancerade kunskaper inom Bokföring, Bokslut, Anläggningstillgångar och Teori. Exempel är:

•Löpande bokföring

•Korrigeringar i bokföringen

•Kontoavstämningar

•Periodisering av fakturor, interimsposter

•Befarade och konstaterade kundförluster

•Moms, avsluta momskonton

•Debiterade skatter, skattemässigt resultat

•Avskrivningar, nedskrivningar, uppskrivningar

•Skattemässiga avskrivningar

•Immateriella tillgångar

•Goodwill, nedskrivningsprövning

•Varulager

•Kassaflöde, indirekt metod

•Koncernredovisning, eliminering av interna transaktioner

•Matchningsprincipen

•IFRS och K3, immateriella tillgångar

•IFRS och K3, finansiella instrument

Hur väl matchar kandidatens CV och bakgrund de kunskapskrav som ställs i rollen som redovisningsekonom hos er?

Exempel fråga (bild)